15 листопада 2014

Про складні випадки наголошування слів

Наголос на 1-му складі
дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, вІршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка

Наголос на 2-му складі

фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи,
анІж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій,
пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, 
дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, тріскОтнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія

На 3-му і … складі
розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, абИяк, ідетЕ, асиметрІя, бюлетЕнь, навчАння, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінарІя
Подвійний наголос
пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр,  бАйдУже,  кОрИсний, мАбУть, пЕрвІсний, тАкОж ТОЩО.
Два наголоси у словах
рАботоргІвля, привАтнорабовлАсницький
І ще подивитись тут 
Ось що говорить про наголос Олександр Пономарів:
"У словниках є низка слів, що мають подвійний наголос. Нижче в лівому стовпчику подано слова з наголосом, якому слід віддавати перевагу.
ПереважноРідше
алфавіталфавіт
алфавітнийалфавітний
веснянийвесняний
висітивисіти
договірдоговір
жаложало
завждизавжди
милитимилити
простийпростий
яснийясний

Нижче наведено слова та словоформи, в яких особливо часто спостерігаємо відступи від акцентуаційних норм.
ПравильноНеправильно
беремоберемо
бовтатибовтати
Бог, мн. богиБог, мн. боги
босийбосий
була, було, булибула, було, були
валовийваловий
везти (ввезти)везти (ввезти)
вербаверба
веретеноверетено
вести (ввести)вести (ввести)
випадоквипадок
виразнийвиразний
візниквізник
вільхавільха
вісімдесятвісімдесят
вітчимвітчим
Гарасим (Герасим)Герасим
гостейгостей
грабліграблі
державницькийдержавницький
дошкадошка
дровадрова
залозазалоза
ідемоідемо
імперськийімперський
Кваша (прізвище)Кваша
кидатикидати
кишкакишка


клеїтиклеїти
Коваль (прізвище)Коваль
колесоколесо
коліяколія
контрактовийконтрактовий
коромислокоромисло
косийкосий
котрийкотрий
Кравець (прізвище)Кравець
красти, крадукрасти, краду
кроїтикроїти
кропивакропива
курятинакурятина
кухоннийкухонний
легкийлегкий
льодовийльодовий
малиймалий
металургіяметалургія
ненавидітиненавидіти
ненависнийненависний
ненавистьненависть
нести (внести)нести (внести)
новийновий
обручобруч
ознакаознака
оленьолень
осокаосока
отаманотаман
паралічпараліч
пастипасти
пеняпеня
перчитиперчити
петляпетля
ПокроваПокрова
ПолтавщинаПолтавщина
порядковийпорядковий
предметпредмет
приятельприятель
пурхатипурхати
реміньремінь
решеторешето
ринковийринковий
рідкийрідкий
сердитисердити
серединасередина
сироваткасироватка
сімдесятсімдесят
слабийслабий
смак, р. відм. смакусмак, смаку
старийстарий
твердийтвердий
текстовийтекстовий
терезитерези
тіснийтісний
товпитисятовпитися
товстийтовстий
той, того, до тоготой, того, до того
тонкийтонкий
успіхуспіх
фартухфартух
фаховийфаховий
феноменфеномен
хапатихапати
циганциган
час, р. відм. часучас, часу
черкатичеркати
черпатичерпати
черствийчерствий
черствітичерствіти
шлях, р. відм. шляхушлях, шляху
щипціщипці
яловичинаяловичина

2 коментарі:

  1. Відповіді
    1. Так, наголошування – справді цікаве явище в українській мові, зважаючи на те, що у розмовній мові багато хто послуговується ненормативним наголошуванням слів. А перевірити себе можна за "Словником наголосів" М. Погрібного чи за "Орфографічним словником".

      Видалити