13 січня 2015

А як українською?

Українська мова – одна з найбагатших мов світу, тому нею краще користуватись у повсякденні, не зловживаючи словами іншомовного походження. Для цього не лінуймося подивитись у словник і знайти український відповідник. До вашої уваги список запозичених слів та питомих українських відповідників:

абсолютний — цілковитий, повний, безумовний;
агра́рний — земе́льний;
адеква́тний — прирі́вняний, рівнозна́чний, такий, як треба, цілком відповідний;
азарт – запал;
акомпанувати – пригравати;

акти́вний — дія́льний, чи́нний;
актуальний — настиглий, нагальний, дійовий;
аналіз — розклад, розслід, розбір;
аргумент – доказ, підстава;
герметичний — непрони́кливий, непропускни́й;
гіпотети́чний — здога́дний, доми́слений, припу́щений;
голкіпер — ворота́р;
гуманність — людяність;
дайджест – короткий виклад;
дебати — обговорення, змагання, суперечки;
девальвація — знеці́нювання, знеці́нення;
деградація – занепад;
деструктивний — руйнаці́йний, руйнівний;
дефект – вада, хиба, недолік;
директива – настанова, вказівка, наказ, команда;
дистриб'ютор – розповсюджувач;
дискомфорт — незру́чність;
дискусія — обгово́рення;
диференціація — розділ, поділ, розпо́діл;
домінувати — панува́ти, горува́ти, переважа́ти, перева́гу ма́ти, го́ру бра́ти;
дуе́ль — поєди́нок, двобі́й, ге́рць;
еквівалент – відповідник;
експлуатація – визиск;
екстрений – негайний, спішний, невідкладний;
ігнорувати — не́хтувати, гордува́ти, легкова́жити, не зважати [вважа́ти] на когось;
ідентичний — тотожний, такий самий;
імідж – образ;
імпорт — ввезення, довіз, привіз;
інвестиція – вкладення;
індифере́нтний — байду́жий;
індустрія — промисловість;
іне́ртний — мля́вий, байду́жий;
інтерве́нція — втруча́ння, вторгнення;
інтерна́ціональний — міжнаро́дний;
комерсант — торговельник;
компенса́ція — відшкодування;
комфорт — зручність;
комфортабельний — зручний, до́бре с[в]поря́джений;
конкре́тний — озна́чений, ви́значений, пе́вно визначений;
конкурент — суперник;
конкурс — змага́ння, супе́рництво;
консолідувати – об'єднувати, згуртовувати;
контра́кт — догові́р, умо́ва;
конфронтація — протисто́яння;
концентрація — зосере́дження, скупчення;
коректи́ви — поправки;
кредитор — боргува́льник, позикода́вець, віри́тель;
криміна́льний — злочи́нний, карний;
легітимний – законний;

ліквідація — зни́щення, скасування;
лінгвіст — мовознавець;
ліфтинг — підтягування шкіри;
маклер – посередник;

максимальний — найбі́льший, найвищий, кра́йній, грани́чний;
 марґінес – поле, берег;

маркетинг – торгівля;
маска — личи́на;
менеджмент – керування;
менеджер – керівник, управлінець;

менталітет — склад розуму;
метод — спо́
сіб; 

мінімальний — найме́нший;
мобільність — рухомість;
модель — зразок, взірець;
модернізація — поно́
влення, оно́влення;
момент — мить;

моментальний — миттєвий;моніторинг – вивчення, дослідження;
монуме́нт па́м’ятник;
монументальний — вікопо́
мний, величезний, вели́чний;
мотив — спонука, привід, причина;
Натуральний — приро́дний;
Негативний — запере́
чний, запере́чливий, відмо́вний;
Нівелюва́
ти вирі́внювати;
нюанс — тонкість, відтінок;
нюанси — тонкощі;

об’єкти́вний безсторо́нній;
оригіна́
л першотві́р, первотві́р;
параметр — мі́ра, величина;
паси́
вний бездія́льний;
плюралізм — множи́
нність, мно́жність ;
поле́
міка суперечка, сперечання, спір, спі́рка, обговорення;
потенційний — можливий;

прайс-лист – цінник;
претензія — домагання, нарікання, зазіхання;преференція – пільга, перевага;
преціозний — витончений, манірний;
провайдер – постачальник;
прогноз — передба́чення;
прогре́
с по́ступ;
пролонгований – продовжений;

пропаганда — розповсюджування (поширювання) якоїсь думки;
промоутер – штовхач, штовхайло, просувач;
протектор – заступник, опікун, ласкавець, покровитель;

радика́льний докорінний, основний, рішучий;
реалізува́
ти здійснити;
ревізія — перевірка;
революція — повстання, переворот;

регенерація – оновлення, відтворення;

регрес — занепад, розклад;
резолюція — рішення, ухвала, постанова, розпорядження, висновок;
резона́
нс ві́дголос;
результат — наслідок, підсумок, вислід, плід;
реконструкція — відбудова, відтворення, перебудова;
ренесанс — відродження;
репродукувати – відтворювати;
респектабельний – поважний;

реставра́ція відно́влювання, відбудо́ва;
реформа — перетворення, перероблення, перебудова;

референт – помічник;
ротація – зміна, чергування;

секре́тний таємний, потає́мний;
сервіс — обслуговування;
симпо́
зіум засі́дання;
симптом — ознака;
синтез — єднання, поєднання, сполучення, єдність, узагальнення;
синхронно — одноча́
сно, рівноча́сно, водно́раз;
ситуація — становище, пози́
ція, обста́вини;
соціальний — суспі́
льний;
соціологія — суспільствознавство;
спікер – речник;
спічрайтер – складач промов;

спонсор — доброчи́нець, благоді́й;
стабільність — сталість, незмінність, постійність, стійкість, міцність;
стагнація — застій, нерух;
стрес — напруга, потрясіння;
структура — будова;
суб'єктивний — особистий;
сфера — о́
бсяг, ца́рина, оточення;

толерантність — терпимість;
трансформа́
ція перетво́рення;
тротуар — хідник;
тропило (буд.) — кроква;
фактичний — справжній, дійсний;
фоловер — інтернет-дописувач;
форум — зі́брання;
фундаментальний — ґрунто́
вний, докла́дний;
хобі — захоплення;
шоу — видовище;

(https://www.facebook.com/chystamova)

2 коментарі: